Polska Parafia Blackburn

N.M.P. KRÓLOWEJ POLSKI

Szczęść Boże!

Poniedziałek 2021-11-29, Dzień powszedni

Mt 8,5-11
Gdy Jezus wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do Niego setnik i prosił Go, mówiąc: «Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi». Rzekł mu Jezus: «Przyjdę i uzdrowię go». Lecz setnik odpowiedział: «Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu: „idź!” – a idzie; drugiemu: „Przyjdź!” – a przychodzi; a słudze: „zrób to!” – a robi». Gdy Jezus to usłyszał, zadziwił się i rzekł do tych, którzy szli za Nim: «Zaprawdę, powiadam wam: U nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. Lecz powiadam wam: Wielu przyjdzie ze Wschodu i z Zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w królestwie niebieskim».

Polska Parafia Blackburn

Konkurs "Być Patriotą Na Emigracji"

REGULAMIN KONKURS PATRIOTYCZNEGO

„Być patriotą na emigracji”

16 października 2021 roku odbędzie się kolejna edycja Kongresu Młodzieży Polonijnej on[1]line pod hasłem „Być patriotą”. W związku z tym organizatorzy KMP – bp Wiesław Lechowicz (Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej) i Młodzieżowa Agencja Informacyjna MAIKA ogłaszają konkurs patriotyczny.

 

1. Konkurs nosi nazwę „Być patriotą na emigracji”, ma charakter międzynarodowy i otwarty.

2. Konkurs jest kierowany do osób polskiego pochodzenia, żyjących poza granicami Polski, w wieku do 35 lat.

3. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

4. Formularz konkursowy zostanie udostępniony wraz z ogłoszeniem konkursu.

5. Celem konkursu jest:

- zainteresowanie młodzieży polonijnej tematyką patriotyczną,

- zwrócenie uwagi na osoby zasłużone dla Polski i promowania jej dobrego imienia, a także na działania o charakterze patriotycznym w środowiskach polonijnych.

6. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie prezentacji filmowej lub multimedialnej nie przekraczającej 15 minut, ukazującej:

- postacie historyczne lub obecnie żyjące osoby w środowisku polonijnym (rodzina, parafia, szkoła, kluby polonijne), które ze względu na historię swego życia i zaangażowanie w imię miłości Ojczyzny godne są uwagi i zainteresowania,

- działania podejmowane w środowisku polonijnym na rzecz umacniania ducha patriotycznego wśród Polonii i Polaków żyjących poza granicami Polski,

- inicjatywy wspierające Polaków żyjących za granicą i w Polsce.

7. Każdy uczestnik udostępnia materiał filmowy lub prezentację w formie cyfrowej.

8. Prace można przekazywać w następujący sposób:

- przesłanie linku do materiału filmowego lub prezentacji zamieszczonej w chmurze internetowej na adres kongresmlodziezy@gmail.com,

- przesłanie materiału za pomocą portalu https://wetransfer.com/ na adres kongresmlodziezy@gmail.com (instrukcja przesyłania materiału znajduje się na stronie poloniaonline.pl),

- w wyjątkowych sytuacjach po indywidualnym kontakcie z organizatorami konkursu (Łukasz Brodzik, tel. +48 603 969 881 lub e-mail kongresmlodziezy@gmail.com).

9. Prace nadesłane przez uczestników muszą być wykonane osobiście wraz z podaniem danych kontaktowych uczestnika konkursu.

10. Prace będą oceniane przez jury.

11. Organizator przewiduje wyłonienie 3 laureatów konkursu. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody nagrody: główna - równowartość 800 zł oraz dwie równowartości 500 zł jako refundacja dokonana przelewem bankowym za zakup sprzętu elektronicznego po przedstawieniu rachunku zakupu.

12. Konkurs rozpoczyna się 31.08.2021 r. Nadsyłanie prac konkursowych do 08.10.2021r.

13. Każdy uczestnik wyraża zgodę na publikację nadesłanych materiałów filmowych.

14. Uczestnikowi konkursu nie przysługuje wynagrodzenie.

15. Osoba przesyłająca materiał oświadcza, że:

- jest autorem przesłanego materiału,

- materiał nie ma wad prawnych i nie podlega prawom osób trzecich,

- akceptuje regulamin konkursu.

16. Materiał filmowy nie może naruszać praw osób trzecich, a w szczególności cudzych praw autorskich.

17. Ewentualny koszt przesyłki prac konkursowych pokrywa uczestnik.

18. Wyniki konkursu zostaną opublikowane podczas sesji Kongresu Młodzieży Polonijnej.

16 października 2021 r., która odbędzie się on-line. Zapisy i link do sesji kongresowej zostanie opublikowany na stronie www.poloniaonline.pl.

19. Uczestnik wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb związanych z przeprowadzeniem konkursu przez Ekologiczną Agencję Informacyjną EKOMAIKA, przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ).

Zapraszamy do udziału w konkursie!

 

INTENCJE TYGODNIA

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH

Polska Msza Święta w Blackburn
BLACKBURN
KAPLICA POLSKI OŚRODEK

44 Preston New Road BB2 6AH

Poniedziałek-Piątek 8.30
Sobota 19.00
Niedziela 19.00
Polska Msza Święta w Blackburn
BLACKBURN
ŚW. ANNY

France Street BB2 1LX

Niedziela 10.00
Polska Msza Święta w Accrington
ACCRINGTON
ŚW. ANNY

10 Cobham Road BB5 2AD

I Niedziela Miesiąca 13.00
Polska Msza Święta w Nelson
NELSON
ŚW. ZBAWICIELA

Bradley Hall Road BB9 8HE

II Niedziela Miesiąca 13.30
IV Niedziela Miesiąca 13.30